Tin cậy

Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

vivo-api
35.25MB
Tải về
Tải về 50k - 250k
Phiên bản 6.4.127 1 tuần trước

Mô tả của Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

Are you studying in school or preparing for an exam? Do you wish you had more personal attention in your studies?

Toppr is here to personalize learning to suit your individual needs. With our adaptive platform, you set your own learning goals, you learn at your own pace, enhance your strengths and address your weaknesses.

Here are the engineering and medical entrance exams you can prepare for on Toppr:
• IIT JEE Main
• IIT JEE Advanced
• NEET
• AIIMS
• UPSEE (UPTU)
• BITSAT
• COMEDK
• MH-CET
• TS-EAMCET
• AP-EAMCET
• WBJEE
• VITEEE
• AFMC

The best part? You can customize your syllabus to include any class, board and exam you’re preparing for, from the above!

Here are the scholarship exams you can prepare for on Toppr:
• NTSE
• NSO
• KVPY
• HBBVS

Here are the boards whose syllabi we cover:
• CBSE
• ICSE
• IGCSE
• HSC
• SSC

Here are the classes we cater to:
Class 5, Class 6, Class 7, Class 8, Class 9, Class 10, Class 11, Class 12

Here’s what you can do on Toppr:
• Watch video lectures and learn at your own pace
• Practice customized question banks, tailored to your performance
• Challenge your friends in mock-tests
• Get your doubts solved 24x7

Here are some of our key features:
• Customized syllabi
• Simple, comprehensive and engaging videos
• Adaptive practice questions
• 24x7 experts to clear doubts
• All-India test series
• Study groups
• Challenge friends on tests

Here are major advantages of using Toppr:
• Easily master any chapter faster and better with Goals
• Learn any topic any time with video lectures
• Day or night, get your doubts cleared immediately, 24x7
• Stay motivated with goals based methodology
• Revise concepts regularly
• Compare with all India rankers in test series

Here’s some information about our platform depth:
• 2 million students
• Over 2000 hours in video lectures
• Over 3.5 lakh questions
• 15,000 concepts
• Over 40 mock tests for almost all exams

Here’s why you can trust Toppr:
• Over 20 lakh happy students have benefited from personalized learning
• Over 12 crore questions have been practiced on Toppr
• Close to 10 lakh tests have been taken by students
• Over 12 lakh doubts have been solved by our ‘Doubts on Chat’ experts

Want to know the difference between Toppr students and regular students?
Toppr students have also shown an average increase of 44% in speed and 26% in accuracy over a calendar year. This translates to a potential overall improvement of up to 80%.
1 in 3 Toppr students qualify in major competitive exams like JEE and NEET, compared to 1 in 6 for the rest. Their potential score in these exams is almost double the others.

You can create your own custom package by selecting from the modules of Learn, Practice, Doubts and Test series. Or take one of our pre-created packages. Some of our packages include a welcome kit delivered to the student’s home.

At Toppr, we are personalizing education for students in India. Come join hands with us and let us realize our dream in your success.

Visit: www.toppr.com
bạn đang học ở trường hoặc chuẩn bị cho một kỳ thi? Bạn có muốn bạn có quan tâm sâu sát hơn trong các nghiên cứu của bạn?

Toppr là ở đây để cá nhân hoá học cho phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn. Với nền tảng thích nghi của chúng tôi, bạn thiết lập mục tiêu học tập của riêng mình, bạn học theo tốc độ của riêng mình, tăng cường thế mạnh của bạn và giải quyết các điểm yếu của bạn.

Dưới đây là kỹ thuật và lối y tế các kỳ thi bạn có thể chuẩn bị cho vào Toppr:
& Bull; IIT Jee chính
& Bull; IIT Jee nâng cao
& Bull; NEET
& Bull; AIIMS
& Bull; UPSEE (UPTU)
& Bull; BITSAT
& Bull; COMEDK
& Bull; MH-CET
& Bull; TS-EAMCET
& Bull; AP-EAMCET
& Bull; WBJEE
& Bull; VITEEE
& Bull; AFMC

Phần tốt nhất? Bạn có thể tùy chỉnh chương trình học của bạn để bao gồm bất kỳ lớp, hội đồng quản trị và thi bạn đang chuẩn bị cho, từ trên!

Dưới đây là các kỳ thi học bổng bạn có thể chuẩn bị cho vào Toppr:
& Bull; NTSE
& Bull; NSO
& Bull; KVPY
& Bull; HBBVS

Dưới đây là bảng có đề cương môn chúng tôi bao gồm:
& Bull; CBSE
& Bull; ICSE
& Bull; IGCSE
& Bull; HSC
& Bull; SSC

Dưới đây là lớp chúng tôi phục vụ cho:
Lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12

Đây là những gì bạn có thể làm trên Toppr:
& Bull; Xem video bài giảng và học theo tốc độ của riêng bạn
& Bull; Thực hành tùy chỉnh các ngân hàng câu hỏi, phù hợp với hiệu suất của bạn
& Bull; Thách thức bạn bè của bạn trong mô hình thử nghiệm
& Bull; Nhận nghi ngờ của bạn giải quyết 24x7

Đây là một số tính năng chính của chúng tôi:
& Bull; đề cương bài giảng Customized
& Bull; video đơn giản, toàn diện và hấp dẫn
& Bull; câu hỏi thực hành adaptive
& Bull; chuyên gia 24x7 để xóa nghi ngờ
& Bull; All-Ấn Độ loạt thử nghiệm
& Bull; nhóm nghiên cứu
& Bull; Thách thức bạn bè trên các bài kiểm tra

Dưới đây là lợi thế lớn của việc sử dụng Toppr:
& Bull; Dễ dàng làm chủ bất kỳ chương nhanh hơn và tốt hơn với mục tiêu
& Bull; Tìm hiểu bất kỳ chủ đề bất cứ lúc nào với video bài giảng
& Bull; Ngày hay đêm, bị nghi ngờ bạn xóa ngay lập tức, 24x7
& Bull; Duy trì động lực với phương pháp mục tiêu dựa
& Bull; khái niệm Sửa đổi thường xuyên
& Bull; Hãy so sánh với tất cả các ngôi vị Ấn Độ trong loạt bài kiểm tra

Dưới đây là một số thông tin về chiều sâu nền tảng của chúng tôi:
& Bull; 2 triệu sinh viên
& Bull; Trong 2000 giờ trong video bài giảng
& Bull; Trong 3,5 vạn câu hỏi
& Bull; 15.000 khái niệm
& Bull; Trong 40 kiểm tra giả cho hầu hết các kỳ thi

Đây là lý do tại sao bạn có thể tin tưởng Toppr:
& Bull; Trong 20 lakh sinh viên hạnh phúc đã được hưởng lợi từ học tập cá nhân
& Bull; Trong 12 triệu rupee câu hỏi đã được thực hành trên Toppr
& Bull; Gần 10 lakh kiểm tra đã được thực hiện bởi sinh viên
& Bull; Trong 12 lakh nghi ngờ đã được giải quyết bằng cách ‘nghi ngờ về chuyện’ của chúng tôi chuyên gia

Bạn muốn biết sự khác biệt giữa sinh viên Toppr và sinh viên thường xuyên?
Toppr học sinh cũng đã chỉ ra một tăng bình quân 44% trong tốc độ và 26% trong độ chính xác hơn một năm dương lịch. Điều này được chuyển đến một sự cải thiện tổng thể tiềm năng lên đến 80%.
1 trong 3 sinh viên đủ điều kiện Toppr trong các kỳ thi cạnh tranh lớn như Jee và NEET, so với 1 trong 6 cho phần còn lại. điểm tiềm năng của họ trong các kỳ thi gần như gấp đôi so với những người khác.

Bạn có thể tạo gói tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách chọn từ các module của Learn, Thực hành, nghi ngờ và hàng loạt thử nghiệm. Hoặc lấy một trong các gói pre-tạo của chúng tôi. Một số gói của chúng tôi bao gồm một bộ chào đón giao cho nhà của học sinh.

Tại Toppr, chúng tôi được cá nhân hoá giáo dục cho sinh viên ở Ấn Độ. Hãy chung tay với chúng tôi và cho chúng tôi thực hiện ước mơ của chúng tôi trong thành công của bạn.

Lượt truy cập: www.toppr.com

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

4.86
7
5
6
4
1
3
0
2
0
1
0

Đánh giá Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Toppr - Learning app for classes 5th to 12th, hãy là người đầu tiên!

Cờ Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng vivo api
Cửa hàng vivo-api 8.2k 7.9M

Tải về các ứng dụng tương tự trên Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

Thông tin APK về Toppr - Learning app for classes 5th to 12th

Phiên bản APK 6.4.127
Khả năng tương thích Android 4.1.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Toppr
Chính sách riêng tư https://www.toppr.com/privacy/


Tải về Toppr - Learning app for classes 5th to 12th APK
Tải về